privacy statement

Ik gebruik medische gegevens van mijn cliënten.  In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met mij.

Privacyverklaring

Naam onderneming: Margriet Dings Natuurlijk, Ikarosdreef 53, 3561 EH Utrecht
E-mailadres: info@margrietdingsnatuurlijk.nl
Telefoonnummer: 06-45432363

Nodig voor onze dienstverlening

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamel ik persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen.

Wettelijk verplichtingen
Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij mij bent, worden de gegevens vernietigd.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd.
Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
MargrietDingsNatuurlijk is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u een consult bij mij heeft, vraag ik u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier.

Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen.

Waarom heb ik toestemming nodig voor de verwerking?
Ik mag niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar heb ik een legitieme reden voor nodig. Dit vloeit vloeit voort uit een wettelijke verplichting.  Als u bij mij op consult komt vraag ik u toestemming.

Plichten zorgaanbieder
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen.
Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens.

Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier.

Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren.

Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering.

Recht op klagen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vraag ik u contact met mij op te nemen.